Naruto Shippūden 13x288

Danger: Jinpachi and Kushimaru!

Kakashi races to the scene where the Seven Ninja Swordsmen Kushimaru Kuriarare and Jinpachi Munashi were last sighted.

Nov. 08, 2012

Naruto Shippūden season 13